Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popis města 1922: PŘEHLED + další z kroniky

5. 4. 2017

V trhovosvinenské obecní kronice z doby první republiky se dochovalo velice zajímavé svědectví o tehdejším vzhledu města v podobě popisu z roku 1922. Vidíme zde např. mj. dobová místní jména a dále kupříkladu rozsah zástavby, nevyjímaje popis budov dnes již zaniklých.

Věc se měla tak, že v té době začala opět platit zákonná povinnost vedení kronik a proto mnohde začaly vznikat pamětní knihy úplně nové. A to i tam, kde se dříve nepsaly (svinenské kronikářství mělo delší tradici, počítejme v to i farní kroniku a sokolskou od r 1893). Dodejme, že první nařízení tohoto druhu pochází již z 31. srpna 1835, kdy bylo uloženo, aby v každém městě a obci s právem trhu byla zavedena kronika v jazyce německém či latinském. Po vzniku RČS totéž ukládal zákon 80/1920 Sb. "o pamětních knihách obecních" z 30. ledna 1920, dle kterého měly samosprávné obce založit a vést obecní kroniku. Samozřejmě i Sviny tak získaly svou letopiseckou komisi (složení). Poté městská rada vyhlásila výběrové řízení na kronikáře, které ovšem nenašlo patřičnou odezvu. Na schůzi Okresního osvětového sboru 4. srpna 1922 byl stanoven a poté výnosem městské rady z 2. září 1922 určen František Boček. Ten začal kroniku psát dne 4. září 1922.

Počáteční pasáže mnohých nově načatých kronik obvykle začínaly právě popisem např. přírodních podmínek v okolí a vůbec obecných charakteristik obce a obyvatelstva, včetně historie dávné i nedávné. To je i případ trhovosvinenské kroniky, resp. jejího prvního svazku z let 1922-1926. Proto rozhodně nebude na škodu v tomto "článku" odsud vypíchnout některé zajímavé detaily. Samozřejmě, nebudeme přepisovat celý text kroniky jako takový (což by bylo i zbytečné), ale půjde spíše o takový rejstřík tematických zajímavostí z onoho popisu města atd. s občasnými odkazy do digiarchivu SOA Třeboň. Pozorní čtenáři webu PKhistory se s použitím tohoto popisu již ostatně mohli setkat mimojiné např. v článku Weisserův park a špetka svinenského lékárnictví.

Přehled odkazů na snímky do digiarchivu + poznámky (popořadě, založeno na mém prastarém ručně psaném seznamu :) ):

KRONIKA 1922-1926

Sviny v té době mají celých 591 čísel popisných a 3262 obyvatel (počítaly se v to i Rejta a přilehlé jednoty).

s. 3Pdole - udolí Svinenského potoka za Sviny - tzv. "Kojsrok"
s. 4P - popis hranice kastastru TS - zmíněny cihelny
s. 5 - Kolín Josef čp. 196 - 16ha, 63a 16m2 půdy + další, Jalová strouha + Nový rybník Pdole - v té době vyschlý !
s. 7 - Weyzserův park - Velký sad, podrobnosti o výsadbě + s. 12
s. 8 - popis náměstí, úprava prostoru - kašna ze 60. l. 19. st od kameníka z Dolní Lhoty, předtím dřevěná, před radnicí vozová váha, před hostincem Fantů stál vysoký kříž (dále s.10Ld), jižní loubí - hostinec p. Prince (s9), zmíněna datace na radnici sloupu loubí (s9P), s10Ld - dům č. 21 p. Malého - po 1920 dům kupuje mlynář Fürbek, poté co prodal svůj mlýn p. Kolínovi DOPLNĚNO VM.CZ !, s11Ld - dům č. 11 rytiny od Staška, s11Pn - č. 190 lékárna, vedle hasičské skladiště, před č. 339 kamenné koryto vodovodu, dům č. 556 - průchod zadem ke mlýnu do Branky, před č. 249 obecní pumpa, před č. 253 druhé koryto vodovodu, hořejší část Nového města se nazávala "Krakov"
s. 11Pd - park u pily, kříž, 2 lavičky, kamenný sloup se šipkou a nápisem "Do Nových Hradů"
s. 12 - bukvická silnice - "Bukvický park" 100 kroků dlouhý, u vchodu vysoký kamenný kříž (zde č. 21), před ním stupínek vedle lavička, podél silnice smrkový živý plot a v polovině délky pod modřínem lavička, s. 12P - "Braňka" nebo "Mlýnská ulice", v č. 370 obvodní lékař, před mlýnem prostranství, pod okny zahrádka, od mlýna vlnitá pěšina do průchodu v Novém městě + dále k mlýnům podle strouhy DOPLNĚNO VM.CZ !, Svatotrojiční ulice -  u potoka hostinec Štojdlů, také Sokolovna - uvedeny parcely, v zahradě domu (?) č. 510 boží muka - později přesun před park ? (viz. C zde ?), odbočka ke mlýnům, stará cesta ke sv. Trojici, alej, boží muka, kamenná lavička, popis Weysserova parku, před ním dům p. Sazymy se sadem z r. 1911 (bývalá veterina), nad ním ještě dva malé domky, s. 13 odbočka k mlýnům - na levé straně 3 domky, na pravé straně pískový lom - nad ní v dřevěné boudě vyráběl pokrývač p. John cementové trouby, dále pak za úžlabinou na kopci chalupa na místé bývalé obecní cihelny, hliniště už 1922 zarostlé - i hliniště mezi touto a bývalou Štojdlovou cihelnou zarostlé (odkaz),     
s. 13P - lávka na starou cestu borovanskou, hned na počátku u ní na křižovatce 2 sloupky - ukazatel + boží muka (zřejmě zde K) ? Krýgrů strouha ? název postaru - 1922 Halešů, na levé straně rokle při pěšině odbočující na od staré cesty na silnici otěvěckou obyčejný křížek s nápisem: "zde skonal Ladislav Škol 23. října 1900" - zámečnický učeň kopal písek v nedaleké pískárně a byl zasypán, pískárna ležela nedaleko toho kříže směrem k potůčku, který přitéká kolem jatek a vlévá se proti Hlinné do potoka Farského (Hlinná = dnes Jeronýmova ?), studánka "pod Turbinů", mezi touto cestou a Borovanskou silnicí Zemeneho továrna, kamenný kříž - odsud odbočuje stará cesta na Červený vršek (tento zde č. 20 ?), nová silnice přímo na Červený vršek s obrovským násypem přes údolí potoka Farského, starý dřevěný kříž nahoře odstraněn a místo něj křížek F. Maxovi (č. 1 zde), (s14Pd)
s. 15L - tržiště
s15Ld - les Stupa - zde kamenný kříž + za lesem při bývalé cestě boží muka s letopočtem 1846 - umístění ??? (odkaz), JZ cíp náměstí přechází v "Nedrtál" "Nydrtál" x ul. "Udolí" x "Trocnovská třída - ty první se obecně užívaly, č. 78 kovárna, na pravé str. u potoka kašna, odbočka k zahradě "Ferendici" (resp. Čáhova restaurace čp. 72), před hostincem Gabrhelů č. 71 tzv. Býčí plácek, na pravé straně za mostem kovárna (s15P)
s15Pd - u odbočky pěšiny na Březí boží muka  (zde I) ? ), za nimi tzv. "Zvěrolékařova vila", nad vilou 1920 vystavěná továrna bratří Pišingrů a spol.
s. 16L - jatka z r. 1905 (letopočet též na levém pilíři vrat), nápis na fasádě: "Jatka společenstva řezníků a uzenářů", na jednom štítě býčí hlava mezi sekerami, na druhém lev se sekerou, na straně ke svinům malby strojů jako reklama zámečníka Paška, za jatkami při pěšině od kostela zděná kaplička (zde zřejmě J, popis v kronice)
s. 16Ld - popis cihelny p. Krále, kruhovka, sušárny, hostinec se zahradou, kříž nad cihelnou při silnici (zde), pokus Staška vyrábět cihly - v místě dnešního rybníčku u silnice ?
s16P - louka za domem č. 317 (dnes park) - zídka podél silnice, od božích muk polní cesta směrem na Březí podél údolí "Kojsroku", potom cesta vzhůru ke kříži (zde č. 6), naproti lom u samoty Kroupů, lom je též u silnice krumlovské (zřejmě dnešní bývaslá střelnice), cesta dále - zde boží muka s16Pd-s17Ln (zřejmě poté na tom místě kříž 25 ?)
s17 - tzv. Zadní most - původně dřevěný (dnes křiž. ul. Štefanikova-nábřezí Svat. Čecha), hostinec u Sokola se zahradou s mohutnými topoly, + situace před regulací v Nedrtálu, dále "kříž na vysokém kamenném sloupci, jaký bývá u božích muk" (zde č. 5), od č. 562 polní cesta do "Velké Strouhy", "Valuva", "Zitin park" (nyní tzv. Skautský park), od toho domu cesta na V k tržišti úvozem = "Malá Strouha", "Stružka", Velkou strouhou procházela pěšina, nad ní ke Smrčkovu kříži (zde č. 11) a k hamru Buškovu, ad. silnice - zmíněna zděná boží muka s "ohyzdnými obrázky" :) (zde H + popis 1922) + nahoře na stráni nad hamrem mrchoviště
s17P - zmíněn kříž před Rejty s datací 1882 ? (zde),
tzv. Kudlatův lom, cesta na R. upravena asi 1912, za Rejty obecní les "V Říčkách", "Zižkův les", před rybníkem boží muka (popis, také viz. mapy.cz), při silnici do NH hostinec "Bosna"
s. 18Ln - obecní lom, cesta k Buškovu hamru, dělí se také k mlýnům v údolí (při odbočce kříž zde č. 7) + na odbočce k hamru boží muka (zde L) - "jejichž hlavice se letos skácela a dosud leží na zemi" (+popis), na cestě k hamru zděná kaplička (zde M), v prostoru mezi cestami lesíček "U křů", dvě jednoty a kámen trčící ze země "asi 2 1/2m dlouhý a 1 1/2 m široký"
"
U mlýnů" - popis lokality + sportoviště pod panským mlýnem zřízeno letos - 1922, zmíněna roubenka s došky č. 200 + opuštěná cihelna Raimunda Štojdla nad údolím
s. 19 - popis kostela sv. Trojice + kaple s léčivou vodou, mezi modříny Codlův kříž (zde F), pod kostelem obecní hospoda, bývalé lázně, park s mladými stromky, zděná kaplička (zde E), dále zmíněna i trojiční boží muka (zde D)
s19-22 - popis městské architektury a vzhledu města
s. 22Pn - místní jména, s22Ld Dencingrů (Kolínů) les + Krásy v okolí města
s. 23Pd - jazykové odchylky
s. 27 - pohřební ústav p. Fürbeka ?
s. 29L - turistika, Sokol, 29P - knihovna, v dívčí škole, jaro 1922 přestěhována do radnice
s. 34L - sadařský spolek - 1885 svatotrojiční park, 1886 park v novém městě a při bukvické silnici, stromořadí kolem svatotrojičné cesty jabloně, náměstí 3 lípy svobody 1919, v době založení předs. Č. Weysser, i nynější lékárník (1922) - seznam předsedů, 1922 235 členů
s35LP - Sokol
s. 36P - Komité pro stavbu památníku padlých vojínů
s. 39P-40 - lidové zvyky
s. 41P - zmínka lázně u Trojice
s. 49L - pila 1910 František Stašek, 49P - továrna br. Pišingerů, Zemene a Stráský
s. 50Ldole - hamry, 50P - Králova "kruhovka" - cihlám se vytýkala nekvalita + přehled trhů v TS

s. 52Pd-53L (a dále doplněno) - objekty patřící obci:
čp. 32a - radnice
čp. 32b - pivovar
čp. 133 obecní věznice (byt strážníka)
čp. 191 hasičská strážnice (skladiště)
čp. 198 obecní Marouškův dvůr (popis 115Ld),
čp. 199 lázně (poté obecní hostinec),
čp. 226 bývalá obecní cihelna
čp. 228 měšťanka
čp. 473 "chudý dům"
čp. 526 "hrobárna"
čp. 128/532 špitál-chudobinec (pozn. s77L), , , , 
čp. 593/594 činžovní domy
kaple na Rejtech (II9Ld)
1927 nově zapsána myslivna v Hrádku čp. 12 (39P) - od září pronajata stát. škole menšinové

s. 55P - vodovod, regulace (56L), zde elektrizace - uvažované vedení proudu z mlýna "od Kozáka" ?
s. 62 - soupis padlých + 63 legionáři
s. 66P-67 - stavba silnic - Ing. Karel Bukovský Borovany, k Mohuřicům, k Borovanům na Červený vršek - "naměřeno na kříž stojící na Červeném vršku a začato", veliký násep, tehdy nedokončeno ?, rekonstrukce stávající silnice do Borovan-nádraží, prům. 30 dělníků, Ing. Doskočil (1922)
s70 - nový kronikář II./1928 - učitel Alois Ř. Zimmermann s odměnou 500Kč, poté František Boček. 1925 - Jan Pachner, 1926 berní oficiál Václav Havlík, příp. p. radní Josef Žák, pamětní kniha se uschovávala v ohnivzdorné obecní pokladně
s. 79 - úpravy města - dláždění silnice a chodníků na náměstí + Farní ul., kamenný chodník u čp. 159 chlapecké školy, (atd. drobné opravy), červenec 1923 most v Mlýnské opraven (Prokop Kyslík), kanál u továrny Zemene a Stráský
1922 budka pro trafiku (Stašek), 1923 stavba kiosku pro trafiku na náměstí "proti domu V. Lukeše mezi prvním akátem a stojanem na lampu" (Stašek)
* poté elektrizace popis po letech - s. 83 transformační stanice - pod bukvickým parkem na bývalém rumišti jižně od parku, sekundární síť s přípojkami zadána fy. Ing. C. Roman Šícho
s. 84 - veřejné osvětlení - centrální vypínač na radnici v knihovně, "půlnoční" světla do 22.h., "celonoční do 4. h. ranní, celkem 49 lamp (seznam)
s. 85 - vodovod
s. 87 - regulace
s. 95 - mlynáři i s čp. - + odtržení od společenstva pekařů - Josef Kolín čp. 24/25, Bedřich Panský čp. 194, Josef Šimeček č. 195, Josef Kolín č. 196, Jan Trajer č. 201, Emanuel Peclinovský č. 229
s100 - obecní knihovna
s102 - biograf, v Sokolovně, (theoreticky) 168 míst dole a 25 na galerii, představení pro nezájem 1x za 14dní/měsíc
s.105L - Komitét pro postavení památníku padlým vojínům - postaven 1923, obec na stavbu věnuje štěrk a skálu za 55 Kč, odhalení 28. 10. 1923, 9:00 průvod mládeže a Sokola + slavnost s127
s109L - četnická stanice - Kostelní ulice čp. 132 (od 1. 5. 1913, zřízena 1854)
s.110 - dle zápisu m. rady z 18. 6. 1923 Karel Kůrka městský archivář
s111 - majitelé pozemků
s114Pd - 1924 - mosty - v Mlýnské ul., u Buškova hamru ke Lnišťům, u Marouškova dvora, tamtéž přes náhon, lávky - v Hlinné, pod Ferendů, u Stráského zámečníka, přes silnici u Žáků, kašny - velká kamenná na náměstí, malá kamenná ve Farní ul., 4 malá cementová, 4 malá kamenná koryta
s. 115P - bývalá obecní cihelna č. 226 - popis, mešť. škola č. 228
119L - povoleno zřízení mostu u obecního dvora na Rejtech
s120L - mlynář Václav Šinákl čp. 194 (níže zmíněn i Bedřich Panský tamtéž?), červen 1924 - se usadil v TS trvale Ing. C. Roman Šícho v č. 92
s128 - oprava Dymáčku, přívod vody pro Staška z Velkého ke kotli na pile + dále vodovod
s129-130LP - obecní činžovní domy z roku 1924 čp. 593-594 (také strana kroniky 287), ODKAZ, stavba Stašek, za kámen s datací zazděna pamětní schránka
s131 - regulace
s.132 - 11/1924 - dům Fr. Staška přečíslován z čp. 259/442 jen jedním č. 259
+ až 135L požáry + nová stříkačka
135P - "návěštní tabule" po městě byly opraveny a zvětšeny (8/1924)
- neúspěšný pokus o koupi rybníka Prelátu, dosud patřil prelatuře v Českém Krumlově
136L - dráha přes TS
137L-138 - regulace, povodně srpen 1925
139Ld - opravy komunikací, borovanská silnice vozovka v bídném stavu, obtížný výkup pozemků, 139P - autobusová doprava - zatím nezájem o státní služby, autobusy A- Jodla vyhovovaly x jednání s ministerstvem: případně postavit garáž na tržišti + byty pro dva šoféry, odročeno
140Ln - na silnici k Červenému vršku vysázel sadařský spolek 50 třešní, vydláždění kostkami v prostoru před hasičským skladištěm, okres dlažba Mlýnské od od Štastných hostince k mostu - obec zřídila chodníky a doplnila kanály,
- pojmenování ulic
143P - obecní činžovní domy, kolaudace, plánovaný zazděný spis, obsah projednáván poté letopiseckou komisí, 143Pd - stříkačka
144L - zloději na radnici, P - lom, popis sortiment výroby za rok 1925, počet dělníků apod., dále 145 - elektrárenství v TS (+146L)
146Ld - obecní zaměstnanci 1925 - ponocný a hajný, Pn - úřední hodiny obecní kanceláře všední dny 8-12, 13-17 h. (volno pouze neděle !)
147Ld - řemesla a živnosti 1925 - cihlář Fr. Laštovička čp. 311, mlynář Josef Šimeček ml. čp. 195, ubyly živnosti: mlynář Josef Kolín čp. 196
148Pn - továrna Zemene a Stráský
154P - komitét pro postavení památníku padlým vojínům
155L - archiv města - "nad vchodem do kostela"
157L - hřbitov - 3/1925 hřbitovní řád, pro celkem 17 přifařených obcí, pohodnice - pro 20 obcí, mrchoviště na obecním pozemku 298 u obecní cihelny, obecní cihelna čp. 226 se stala pohodnicí, drnomistrem p. Petr Ježek, smetiště - vedle dosavadních i v obecní pískárně a u Zemeneho továrny
vodovod -an.158, staré potrubí - vodák měl nařízeno čistit 2x ročně, k potrubí někde šachtičky čili studničky, kryté dřevěnými či kamennými překlady
159L - obecní šatlava - ve dvoře pivovaru z bývalé komory
160L - vražda (ODKAZ digiarchiv) - 17. 10. 1925 kolem 21:30 na samotě tzv. "Mokré" na polní cestě mezi TS a Trutmaní střelbou do okna smrtelně zraněna 27 letá Marie Kocmichová, dle šetření četníků úkladná vražda, ale pro nedostatek důkazů 4 podezřelí propuštěni. (+ přepis na FB Hist. TS)
162-3 druhý díl 1926 - regulace (viz. článek)

KRONIKA 1926-1930

s. 3P - zátopy Kolínů mlýna (odkaz)
4P - léto 1926 opravena cesta podél lesa u sv. Trojice,
5Ld - mluvilo se o projektu elektrické dráhy z N. Benešova přes Kaplici a TS do Lišova, "periodická doprava osob autobusem" na lince Borovany-TS žádali Ant. Jodl, Družstvo a Václ. Lukeš, obec TS
5Ld - u transformační stanice plot z ostnatého drátu
5pn - nový chodník před budovou okr. soudu
9P - pivovar - družstvo hostinských, v roce 1925 navařeno 196 hl, sládek p. Proskočil, obecní hostinec čp. 199 s hospodářstvím - konec smlouvy ke konci září 1926, pronajat p. Žofii Prokopové do října 1932
- prodloužen nájem obecního dvora čp. 198 p. Tomáši Maříkovi
- invalidovi Františku Borovanskému povoleno zdarma postavit "tabáční budku" u potoka naproti P. Barthelovi - nakonec "kiosk u potoka v Braňce"

- voda z Velkého r. ke Fr. Staškovi - k parnímu kotli na pile rourky o pr. 3cm
11P - obecní lom - dílovedoucí Jan Walter st., město mělo živn. oprávnění na zpracování kamene a výrobu a prodej dlažebních kostek
12-13 - elektrárenský podnik Šícho + 15 - přibyla živnost 1926 - Roman Šícho čp. 92 koncese elektrotechnická z 9. XII., mlynář: Jindřich Hanzl čp. 196 ž. l. 15. II.
16Pd - továrna Zemene a Stráský
24P - městský archiv a museum - oprava a zasklení oken v městském archivu nad hlavním vchodem do kostela, uspořádání spisů - archivář Karel Kůrka, Lad. Stráský, noviny "Hlas lidu" žádaly o článek o historii města - o článek a ilustrační foto byl požádán Kůrka
28P - nový vodovod
29Ld - smetiště - zákaz házení odpadu do potoka pod sokolovnou, železný odpad k Zemeneho továrně, ne do jam v pískovně, 29Pn - 11/1926 náměstí mělo být čištěno 2x týdně "osobami z chudobince", upozornění hostinskému Princovi - "aby hosté za noci neznečišťovali náměstí" (odkaz)
29Pd - léto 1926 "polní hajný" Hynek Pišinger za 75 Kč/měs., ponocní v zimních měsících služba do 4 ráno (do té doby svítila i uliční světla)
31L - odvody 25.-27. III.
s. 31L - spor V. Buška o vodu z Jalové strouhy ukončen, defin. zamítnuto (mr. 19/7/26)
32-33 - regulace - návrh koupaliště: "k Prelátu dosti daleko a koupání v Jezírku a Velkém rybníce bývá zakazováno" - 1) na Sv. potoce u mostu k Něchovu, 2) pod samotou U Kroupů, 3) na potoce Lnišťském pod Valchou
35 - automobilová doprava Karel Maroušek, stanoviště před radnicí za 1200/r., podzim 1927 - zřízena fy. bři. Zikmundové benzinová pumpa na náměstí, obsluha drogista Ferd. Stráský čp. 248, čerp. stanice před domem čp. 248 "při severní hraně silnice č. budějovické"
35P - pokácení starých akátů u kostela na svahu pod křížem - naproti domu čp. 105, dřevo do veřejné dražby, výnos sadařskému spolku, poté úprava schodů a vodoteče (jaro 1928)
+ rozšíření parku při bukvické silnici o "příorky"
40L - pivovar, 1927 pronájem Českému akciovému pivovaru v ČB za 10500 ročně (pouze sklad piva, ne výčepy v radnici, u sv. Trojice a na tržišti), dále se nevařilo - odprodán pivovarský inventář
+ 40LP získání polesí Dubíkov
41LdP+42 - obecní lom
49P - továrna Zemene a Stráský
s. 58P - komité pro postavení pomníku - biografické benefiční představení, bronzové desky fa. Lopatář z ČB 2200,-, přispívala na pomník i obec
s. 64P - vodovod
65Ld - TS městysem podle úředního lexikonu
66 - co se píše o TS ?
67, 68, 69L - regulace
70Ld-P - autobusová doprava - Jan Pachner na trase TS-ČB se stanovištěm "Na Šlajferně" v Žižkově třídě (dnes již zaniklá známá hospoda), zde i jízdní řád, podal také žádost o koncesi na dopravu na trase TS-Borovany (nebyla udělena), Pachnerovi bylo vykázáno stanoviště na náměstí na chodníku před hostincem Karla Prince , taktéž doporučeno udělení koncese na dopravu na trase TS-Slavče, trať TS-Borovany dostal k obsluze Antonín Jodl
70P - 1928 druhá benzinová pumpa fy. Vacuum Oil Company - při severní hraně silnice vedoucí přes náměstí naproti křižovatce na Slaveč, obsluha Josef Šimon, dále pumpa "BZ" (Bratří Zikmundové) - stanoviště pro auta na náměstí podél silnice borovanské u trafiky p. Čapkové k budově okr. soudu
71P - úpravy ve městě - kácení stromů - za pivovarskou lednicí 1 jasan, v Krýgrů strouze - zde dražba dřeva, 40 procent výtěžku Sadařskému spolku (kdysi je prý vykácel)
návrší u kostela, kde byly v roce 1927 vykáceny stromy oseto travou v násl. roce, drátěný plot, na svah kamenné schody (prov. Sadařský spolek), štet na cestu po svahu u kostela z lomu u Kroupů, celková úprava parku u kostela (výpis + ceny), "pan Studený se upozorní, aby nepouštěl slepic ke kostelu", do parku do středu strom jako "jubilejní", oprava schodů u kostela
oprava zahrádky u pomníku padlých 1928 - vysázeny dva stromky a keře buxusy, měděné desky se jmény padlých umístěny na podstavce před pomník
71Pd - část parku na Novém městě odprodána f. Stašek za 2000 Kč i se stromy (původně park městu darovala spořitelna), částka dána k disposici Sadařskému spolku
72L - bukvický park - rozšíření o přilehlé obecní pozemky - oslava jubilea republiky (28/10/1928) - název "Jubilejní sad"
+ prokácení Weyszerova parku (viz. ZDE článek) + alej ke sv. Trojici
+ rozšíření třešňového sadu na pozemek k Otěvěku v prostoru "Na Nivách", objednáno 150 stromků, tzv. "Jubilejní stromovka", vysázeno 100 třešní a 50 švestek
+ lavičky na náměstí, do opatrování Sadařskému spolku
+ opravy cest +72Pn chodníky - snížení uličky za poštou, opr. cesta na hrázi Velkého rybníka + novostavby - benzinová čerpací stanice Vacuum Oil Company, Zemene - nová mechanická dílna s továrnou na knoflíky a bytem
77P - pivovar - pronajat Čes. akc. pivovaru v ČB od 1. 7. 1927 do 30. 6. 1932, za další 3 místnosti přidal pivovar 5000 Kč, které měly být užity ke zřízení muzea nebo jiným kulturním účelům, odprodán inventář, ve varně pivovaru povolen sklad f. bratří Zátků z ČB sklad sodovky a limonád za 1200 Kč ročně a každoroční dar 500 Kč na vánoční nadílku
78Ls - pořízeny fotografie k regulacím potoků + 79L 1928 foto obecních budov
86L - řemesla a živnosti - 1928 přibyly: automobilová doprava Jan Pachner z čp. 593, Ant. Jodl čp. 138, 86P - doporučeno udělení hostinské koncese pro: čp. 199 U Sv. Trojice
87P - Zemene a Stráský - ze společnosti vystoupil Fr. Zemene, ale značka stejná "Zemene a Stráský" s dodatkem majitel Ladislav Stráský, dole strojové vybavení továrny + sortiment 88Ln
96P - obecním kronikářem 1928 učitel Alois Ř. Zimmermann + městský archiv: zapůjčení některých listin do Prahy
97Ln - co vše udržuje sadařský a okrašlovací spolek ?, 97P - žádost o dání k dispozici pozemku u lomu pro zřízení školky
102L - jubileum republiky 1928 - zřízení jubilejního parku + stromovky (výše), dar spořitelny 5000 Kč, slavnostní schůze zastupitelstva + fotografie stávajících zastupitelů, plán na tablo padlých vojínů z TS, obec měla přispět sklem a rámem - nebylo uskutečněno
104Pd-107P - vodovod, 105L - mlynáři si stěžují na úbytek vody
108P - četnická stanice - 1928 strážmistr Bohumil Břížďala přemístěn na pátračku do Chebu, do TS strážmistr Karel Smutný (z Repede, ZČV Podkarpatská Rus)
109L - hasičské cvičení 13. 5. 1928 dopoledne, večer téhož dne požár 3 stodol na Novém městě
+ kámen na štěrk v lomě Ve Stráni, zřízení okresního lomu Rejt, hamr - Václav Bušek zřizuje nová vantroka
+ krádež ryb (ZDE)
109P - náhrady za krupobití 1927
110-111L – regulace 1929, stížnosti na firmu
111 – povodeň
113-116L – zima 1929, rekordní mrazy„Už i milovníci zimních sportů jsou zimy syti, natož ti, kdož nebyli hojně zásobeni palivem“, dosadba okousaných stromů ve svatotrojiční aleji zmrzlo 56 stromů, mladé stromky sice nezmrzly, ale byly okousány, usnesení městské rady proti povodním: „Zakazuje se vožení sněhu do potoka vůbec, ježto tím zvyšuje se nebezpečí povodně, doporučuje se sníh z ulic a dvorů odvážeti na místa mimo obvod města“ + každý majitel domu u potoka se měl účastnit prosekávání ledu, případně uhradit za nádeníka 10 Kč městské pokladně, pro velké zimy se od ledna do března 1929 nekonaly trhy
+ ad. 159L – ze zprávy sadařského spolku k Sv. aleji: stromy zničeny zajíci, znovu v říjnu 1929 vysazeno 28 jabloní, odprodáno 56 zmrzlých stromů,
(odkaz DA)
121 – oprava obecní cesty u Velkého rybníka, Stašek oprava lávek přes Farský potok
122-123 – pojmenování ulicseznam DA - výběr: hlavní náměstí Žižkovo, Kozí plácek - Kozinovo náměstí, ulice: Nové město – Masarykova třída, Údolí – Nedrtál od čp. 44 k ČB – Trocnovská třída, ulice od domu Vávrů do Velké strouhy – Sadová, od domu Jaromíra Šimona k parku Svatotrojičnímu – Braňka, od domu Sazymů ke sv. Trojici – Svatotrojiční, od domu Jana Kyslíka k Hlívkům – Mlýnská, sad ke Lnišťům ve Velké strouze – Sad dorostu čsl. Červeného kříže, park k sv. Trojici – Weyszerův, park u Stašků pily – Rašínův, park k Bukvici – Jubilejní sad,
posláno ke schválení okr. úřadem, pro jaro 1930 objednány smaltované uliční tabulky 50x25cm, bílé písmo na modrém poli, 36,-/kus, dne 1. 12. 1929 pochůzka kvůli jejich umístění
123 – září 1929 výdlažba Kostelní a Růžové ulice, kamením z Kostelní vydlážděna dolní část ul. Komenského, jaro 1930 dl. ul. Sokolská
znovu osázena Krýgrů strouha, nově oplocena část „bukvického“ Jubilejního parku (jaro 1930), zavezení strouhy zde mezi starou a novou částí parku
131L - počet hospod apod. v TS (odkaz DA)
133LP – ceny inventáře - pivovar, hasičský inventář, vodovod, mosty, městská váha, obecní lom
135P – nehoda v obecním lomu (přepsáno ZDE)
137L – „pískovitě“ – veliký obecní lom na písek u „Krýgrů“ strouhy, již hluboko vybrán, bude pískoviště náležitě ohrazeno
158P-159 – obecní kronika, archiv, museum – jednalo se o adaptaci varny pivovaru pro museum, stavitel Stašek měl být požádán o náčrtek, a o nájemném pro provizorioum X ale nedošlo k tomu a muzeum bylo stále bez prostorů

KONEC https://digi.ceskearchivy.cz/cs/856/168/2356/784/46/0

s. 168 an. - vodovod
s. 176 - lom Rejta
s. 179 - regulace

KRONIKA 1931-1946

s. 14Pdole - park pod vodojemem
s. 16 - zmínka Weysser
s. 18Pdole - Stašek oprava kašny
s. 21Ldole - spor mlynáři
s. 29P-30 - branná výchova
s. 31Ldole - protiletecká ochrana - DOPLNIT !
s. 33Ldole - Kolín prádelna
s. 42L - zabudování turbíny do Buškova hamru + půjčka na obranu státu
s. 44 - oslavy s 1. p. plukem MJH
s. 55 - skládka mlýny
s. 56 - soutěž Stašek
s. 57 - spor Jiříčka se Staškem
s. 58 - pronájem lomu Staškovi
s. 59 - NG248 Trhové Sviny
s. 60 - TS 500 let městem
s. 61 - pomník Čeřejov
s. 63 - X/1938 přesun FS k Weisszerovu parku
s. 67 - Stašek a lom
s. 73 - A. Moravec výstava
s. 88Ldole - spory vodní právo
s. 119 - ozdravovna na Valše
s. 123 - havárie letadla
s. 127 - letadlo zřícení
s. 134 - střelba u Staškovy pily
s. 135 - Vojtěch Dudák
s. 148 - domky RA u sv. Trojice

POZNÁMKY (propojit čísly s textem !)
* k tzv. "průchodu" od čp. 556 k náhonu Kolínova mlýna: odborně se to prý nazývá soutka jako mezera mezi objekty sousedních usedlostí na hranici jejich parcel („kápěj“) (nářečně střední Čechy, Telčsko - slovníkové heslo na lidova-architektura.cz), také viz. diskuse pod fotkou na FB
* k hasičárně (případně doplnit pak sem do článku + permalink do FB) - i podle kroniky má jít o čp. 191 (odkaz mapy.cz), objekt už má prý jiná vrata
* k dataci 1867 na pilíři loubí u staré radnice - zřejmě někdy na přelomu června/července 2017 byly odstraněny nevzhledné betonové květináče a nyní je tedy zmíněný letopočet již opět vidět !!! FOTO PKhistory (zřejmě v souvislosti s městskými slavnostmi k 580. výročí udělení městských práv, či kvůli stavbě letních zahrádek - ale dost možná také díky zmínce na našem FB ! :) - zmizel i kritizovaný parkovací automat v pohledové ose kašna-radnice - celá diskuse na FB zde)
* k dataci na tzv. "velké kašně" na náměstí - na spodní straně k radnici původně dřevěné kašny vytesáno "1864 M T", autor zřejmě neznámý ? (prý od jistého kameníka z Dolní Lhoty?) (FOTO + další poznámky FB ZDE) =) odkaz bibliogr.: Slípka-Čajan, O Dymáčku, kašnách a vodě, TSL 4/2011, s. 9-10.
* k bývalým obecním lázním/hostinci čp. 199: viz. výše Ctrl+F, lázně zde prý údajně již od 1. pol. 17 st., 
1672 hrozil dřevěný objekt zřícením, nahrazen zděnou stavbou, 1847 přístavba lázeňského domu, po roce 1880 lázně zanikají - budova potom slouží jako hostinec, dodnes zde prý dvě kamenné nádrže - lázeňské bazény
(foto+poznámka, zdroje FB zde)
*
k Hlubučkově vile čp. 614 - projekce František Stašek i s ohledem na plánovanou zubní ordinaci a čekárnu v přízemí, 135 000 tehdejších korun, v 50. letech se do přízemí nastěhovala Okresní hygienická stanice, poté vilu zabavila SNB, nakonec se manželé Hlubučkovi stali obětí vykonstruovaného "politického" procesu. (foto + článeček FB Historické TS)

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA